Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Khóa một địa chỉ IP trong IPTables

Được sửa lúc Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 2013 09:21 by Administrator Categorized as Linux Server, Security
Nếu bạn đang chịu trách nhiệm về một server Linux, vấn đề bảo mật trở thành một vấn đề lớn. Một trong số các mối đe dọa lớn nhất đến bảo mật của một server là tấn công DDOS và nỗ lực xâm nhập vào server sử dụng các bot tự động.

Có một số cách để bạn có thể phát hiện ra địa chỉ IP của kẻ tấn công tiềm ẩn này. Nhưng bạn sẽ làm gì sau khi đã xác định được địa chỉ IP của hắn.

Tất nhiên là khóa nó lại! Ở đây vấn đề là làm cách nào để thực hiện việc này sử dụng IPTables, một firewall thông dụng của Linux.

Nếu bạn có một địa chỉ IP muốn khóa, có thể dùng câu lệnh sau:

# iptables -I INPUT -s 112.78.X.X -j DROP

Câu lệnh này sẽ thêm một entry vào file cấu hình IPTables, chỉ dẫn nó bỏ qua bất kì gói tin nào đến từ địa chỉ IP 122.172.x.x.

Nếu bạn đang đối mặt với rất nhiều cuộc tấn công, tốt hơn hết bạn nên sử dụng một phương pháp tự động hơn để thêm địa chỉ IP từ danh sách cấm. Để làm việc này, ta tạo đoạn mã sau:

#!/bin/sh
for i in $(< banned_IPs.cfg) ; do
iptables -I INPUT -i eth1 -s "$i" -j DROP

Lưu đoạn mã trên vào một file với tên bất kì như banned_IPs.sh và gán cho nó quyền thực thi:

# chmod +x banned_IPs.sh

Bây giờ tạo một file banned_IPs.cfg và nhập vào danh sách địa chỉ IP bạn muốn khóa, mỗi cái trên một dòng:

112.78.2.99
112.78.4.65
111.154.84.130

Bây giờ chạy file banned_IPs.sh để đưa địa chỉ IP bạn muốn khóa thêm vào danh sách IP cấm trong iptables:

# ./banned_IPs.sh

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.