Bổ sung Module bằng custombuild vào PHP với Server dùng DirectAdmin

Được sửa lúc Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2013 15:58 by Administrator — Categorized as: DirectAdmin, Linux Server, PHP

Nếu muốn thêm các module mở rộng cho PHP (ví dụ như soap chẳng hạn), chúng ta có thể làm theo các bước sau:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#mkdir -p custom/ap2
#cp -fp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5

Mở file custom/ap2/configure.php5 ra, thêm vào tên module cần build: –with-modulename or –enable-modulename, ví du: –enable-soap. Chú ý thêm dấu \ vào cuối mỗi dòng thêm vào trừ dòng cuối cùng của file.

#./build clean
#./build update
#./build php n

Ok, kiểm tra lại xem module đã được install thành công chưa với lệnh: php -m