Email 365

Hướng dẫn kiểm tra Nhật ký Email 365 (Log Mail)

Truy cập vào trang https://protection.office.com/ Hoặc truy cập vào trang https://admin.microsoft.com/ => Chọn mục Security 1. Dòng thư => Tìm thư => Bắt đầu tìm 2. Tùy chỉnh thông tin tìm kiếm Lưu ý: Nếu bạn chọn khoảng thời gian vượt quá 10 ngày, bạn sẽ chỉ có thể xem kết quả trong tệp CSV có…

Thiết lập Email Exchange trên Outlook

Để cấu hình Email theo giao thức Exchange, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn tạo Share Mailbox, thêm thành viên vào Mail

Thật dễ dàng để tạo các hộp thư chung để một nhóm người có thể theo dõi và gửi email từ một địa chỉ email chung, như admin@matbaonet.onmicrosoft.com. Khi một người trong nhóm trả lời thư được gửi đến hộp thư dùng chung, email dường như đến từ hộp thư chung, không phải từ người…