WebAdmin

Hướng dẫn sử dụng tính năng Mailing List MatBao Workspace

Mô tả Tính năng Mailing List MatBao Workspace giúp bạn quản lý và gửi email hiệu quả đến một nhóm người nhận cụ thể thay vì gửi từng người nhận. Sau đây là hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng Info General Details Bạn có thể chọn chủ sở hữu của danh sách gửi…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Group MatBao Workspace

Mô tả Tính năng Group trong dịch vụ MatBao Workspace là một tính năng cho phép người dùng tạo và quản lý các nhóm làm việc. Trong một nhóm, các thành viên có thể chia sẻ thông tin, tài liệu, và lịch trình công việc. Tính năng này giúp tăng cường sự cộng tác và…