bản quyền DirectAdmin

Kích hoạt bản quyền DirectAdmin

Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root. cd /usr/local/directadmin/scripts ./getLicense.sh 9602 123456 service directadmin restart Trong đó số 9602 là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và 123456 là License-ID được Mắt Bão cung cấp….