Files

Hướng dẫn sử dụng Files – Mat Bao Workspace

Giới thiệu: Files trong IceWarp là một phương tiện lưu trữ trực tuyến giúp lưu trữ, quản lý, và chia sẻ tệp và tài liệu một cách hiệu quả. Chức năng này cho phép người dùng lưu trữ an toàn các tệp và tài liệu trên máy chủ của IceWarp. Các tệp và tài liệu…