ice warp

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị RULES – Mắt Bão Workspace

Giới thiệu Tính năng tạo Rules ở cấp quản trị là một cách tuyệt vời để thực hiện các hành động đáp ứng các tiêu chí cụ thể cho tất cả người dùng trên miền. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các bộ lọc nội dung để xóa thư với một số tệp đính…