nhược điểm của cloudflare

CloudFlare là gì? Bạn hiểu như thế nào về CloudFlare?

CloudFlare là dịch vụ DNS trung gian, giúp điều phối lượng truy cập giữa máy chủ và các client qua lớp bảo vệ CloudFlare.