windows

Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau Remote vào server với quyền Administrator:1. Trong cửa sổ Dashboard của Server Manager >>> Tools >>> Internet Information Services (IIS) Manager 2. Trong cửa sổ Connections, chọn tên máy chủ. 3. Trong cửa sổ HOME >>>…

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Windows IIS

Lưu ý: IIS dưới 8.0 sẽ không hỗ trợ cài đặt SSL cho nhiều domain. Để cài đặt thành công SSL trên IIS 8/8.5/10, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX Bạn có thể Export certificate…