Hướng dẫn sử dụng chức năng thống kê trên trang quản lý Hóa đơn (v2)

Bảng kê

Để báo cáo hóa đơn, chứng từ hàng hóa/dịch vụ bán ra (thống kê theo từng mức thuế suất VAT bán ra), bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu trang Quản lý Hóa đơn, trong mục Thống kê, chọn Bảng kê

Trong bảng kê hóa đơn, bạn chọn tháng/quý và năm muốn xem, sau đó nhấn Báo cáo

Khi đó hệ thống sẽ tự xuất ra báo cáo theo kỳ báo cáo mà bạn chọn, bạn có thể tải Excel và in báo cáo để phục vụ cho việc lưu trữ báo cáo.

Bảng kê chi tiết

Mục đích để thống kê chi tiết tình hình sử dụng hóa đơn theo từng kỳ lập báo cáo.

Để xem bảng kê chi tiết, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu trang Quản lý, trong mục thống kê, chọn bảng kê chi tiết

Hệ thống sẽ hiển thị bảng thống kê chi tiết hóa đơn, bạn cần nhập ký hiệu, trạng thái thời gian sau đó nhấn Báo cáo nhanh

Bạn có thể in báo cáo hoặc xuất file lưu về nội bộ để phục vụ cho việc làm báo cáo của đơn vị. 

Báo cáo hủy

Mục đích để thống kê số lượng hóa đơn đã hủy trước đó.

Để xem báo cáo hủy, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn Báo cáo hủy

Bạn sẽ điền thông tin vào Báo cáo hủy, sau đó nhấn Tìm kiếm

Tại đây bạn có thể xuất file excel để lưu trữ.

Báo cáo sửa đổi

Mục đích để thống kê số lượng hóa đơn đã sửa đổi trước đó.

Để xem báo cáo sửa đổi, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, chọn Báo cáo sửa đổi

Hệ thống sẽ hiển thị bảng Báo cáo sửa đổi hóa đơn, bạn sẽ chọn ngày xem hóa đơn sửa đổi, chọn tìm kiếm

Danh sách Hóa đơn hiển thị, bạn có thể in ra để phục vụ cho việc làm báo cáo của đơn vị. 

Báo cáo theo sản phẩm

Mục đích: để thống kê chi tiết từng sản phẩm trên từng số hóa đơn

Để xem báo cáo theo sản phẩm, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn Báo cáo theo sản phẩm
  • Chọn tháng Năm cần xem báo cáo theo sản phẩm => Nhấn Báo cáo

Danh sách chi tiết các sản phẩm trên từng hóa đơn hiển thị, bạn có thể in ra để phục vụ cho việc làm báo cáo của đơn vị. 

Tình hình sử dụng

Mục đích để thống kê tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý của Doanh nghiệp bạn.

Để thống kê tình hình sử dụng, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn tình hình sử dụng
  • Chọn Kỳ lập báo cáo => Chọn Báo cáo nhanh

Bạn có thể in báo cáo để lưu trữ nội bộ và phục vụ các việc tạo lập báo cáo trong năm tài chính. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!


16/06/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan