Cấu hình Mime Types cho phép website truy xuất nhiều định dạng file

Nguyễn Thành Luân 25/05/2020 257 lượt xem

 

Có nhiều Khách hàng thông báo với bộ phận kỹ thuật Mắt Bão : các file audio hay video trên website bị báo lỗi mặc dù rõ ràng những file này đều hiện hữu trên server, đồng thời source code cũng không thay đổi và vận hành ổn định dưới môi trường localhost.
Image
Hay
Image
Nguyên nhân do 1 số định dạng file chưa được hỗ trợ sẳn trên máy chủ mà ví dụ trên là minh chứng cụ thể.

Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết việc này nhanh chóng bằng cách gán thêm các MIME Types cần thiết phù hợp với nhu cầu của chính bạn. Nào chúng ta hãy cùng tham khảo 1 vài cách sau nhé !

A. Windows (Plesk)

1. Log in vào Plesk Panel.

2. Click Websites & Domains.

3. Click Virtual Directories.

4. Chọn tab MIME Types >>> Add MIME Type.

5. Nhập định dạng file cần cấu hình vào phần Extension >>> Lựa chọn giá trị MIME Typesđể nhập vào Content tương ứng >>> OK.
Image

B. Windows (IIS 7/8)

Để thay đổi và gán thêm MIME Types cho các hosting vận hành trên IIS7 hoặc 8, bạn có thể tạo hay tùy chỉnh ngay tại cấu hình web.config.

1. Thay đổi MIME Types hiện hữu
1    <configuration>
2     <system.webServer>
3       <staticContent>
4       <remove fileExtension=”.EXTENSION” />
5         <mimeMap fileExtension=”.EXTENSION” mimeType=”TYPE/SUBTYPE” />
6       </staticContent>
7     </system.webServer>
8    </configuration>

Thay đổi các giá trị EXTENSION, TYPE, và SUBTYPE tương ứng :

EXTENSION định dạng file.
TYPE loại MIME mà bạn cần dùng, như application, image, hay video.
SUBTYPE loại MIME subtype mà bạn cần dùng.

Như ví dụ trên, chúng ta xử lý bằng cách chèn thêm đoạn sau vào file web.config để các file MP4 có thể hoạt động được.

1    <configuration>
2     <system.webServer>
3       <staticContent>
4       <remove fileExtension=”.mp4″ />
5         <mimeMap fileExtension=”.mp4″ mimeType=”video/mp4″ />
6       </staticContent>
7     </system.webServer>
8    </configuration>

2. Thêm loại MIME Types tùy chỉnh

1    <configuration>
2     <system.webServer>
3       <staticContent>
4         <mimeMap fileExtension=”.EXTENSION” mimeType=”TYPE/SUBTYPE” />
5       </staticContent>
6     </system.webServer>
7    </configuration>

C. Linux (DirectAdmin)

1. Log in vào DirectAdmin.

2. Click Mime Types bên dưới Avandced Features.

3. Nhập vào dạng MimeType và định dạng file hỗ trợ. >>> Add.
Image

D. Linux (.htaccess)
Sử dụng “AddType” để thêm một MIME Types, tham số tiếp theo là loại MIME và cuối cùng là phần mở rộng của file. Ngoài ra, một số loại file không cho chạy trực tiếp trên trình duyệt mà yêu cầu download về máy, loại MIME cần thiết lập là: application/octec-stream

Ví dụ với file MP3 hoặc SWF:

1    AddType application/x-shockwave-flash swf
2    AddType application/x-shockwave-flash .swf
3    AddType video/x-flv .flv
4    AddTypeddType image/x-icon .ico

Bạn có thể download danh sách đầy đủ các dạng MIME Types tại các link sau hoặc tham khảo thêm website của tổ chức IANA.

– webmaster-toolkit.com

– IANA


Bài viết liên quan