Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Tùy theo máy chủ Web-hosting mà chúng ta đăng nhập vào phpMyAdmin với những phương cách khác nhau.

Plesk Panel : Vào Websites & Domains > Databases > Click chọn database loại MySQL > Webadmin

cPanel : Ngay tại trang chủ tìm đến menu Databases > phpMyAdmin ( nếu hệ thống bắt buộc xác thực thì bạn hãy sử dụng thông tin user database mà bạn đã tạo ra trước đó ).

1. Import

Bước 1: Lựa chọn Database > Import

1

Bước 2: File to Import > Chỉ định đường dẫn đến data file trên máy cá nhân của bạn.

1

Bước 3: Tùy theo định dạng file backup cùng với nhu cầu mà bạn tinh chỉnh cấu hình Partial Import / Format / Format-Specific Options > Go.

2. Export

Bước 1: Lựa chọn Database > Export

1

Format : phpMyAdmin hỗ trợ cho bạn khá nhiều định dạng xuất file như : SQL, CSV, XML, CSV for MS Excel

Export Method : phương thức export

  • Quick : chỉ hiển thị các tùy chọn tối thiểu.
  • Custom : hiển thị tất cả các tùy chọn có thể chẳng hạn : Table, File name template, Character set of the file, Compression, Format-specific options.

Bước 2: Click Go. Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân.