Giới thiệu về trang quản trị Microsoft 365

1. Giới thiệu về trang quản trị Microsoft 365
Khi dịch vụ của bạn được đăng ký hoàn tất, bạn sẽ được Mắt Bão cung cấp tài khoản quản trị với quyền quản trị theo định dạng sau:
– Đường dẫn đăng nhập: https://admin.microsoft.com/
– Tên đăng nhập: admin@xxx.onmicrosoft.com (trong đó, xxx là chuỗi ký tự gần giống với tên miền của bạn)
– Mật khẩu: được cung cấp và bạn buộc phải thay đổi ngay lần đăng nhập đầu tiên.

2. Các chức năng trong trang quản trị
Các tính năng trong trang quản trị của bạn sẽ phụ thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đăng ký.   a. User (Người dùng):
– Active User (Người dùng hiện hoạt): đây là tính năng để bạn quản trị tài khoản người dùng (thêm mới, xóa, sửa, khóa tài khoản, đổi mật khẩu…)
– Contact (Danh bạ): Tính năng cho phép người quản trị them các liên hệ của Tổ chức vào hệ thống
– Guest User (Người dùng khách): Danh sách các thành viên / đối tác không thuộc hệ thống doanh nghiệp của bạn
– Deleted User (Người dùng đã xóa): Danh sách người dùng đã bị xóa khỏi hệ thống. Tài khoản bị xóa trong 30 ngày có thể phục hồi tại đây.


  b. Groups (Nhóm)
– Groups (Nhóm): đây là tính năng để bạn quản trị Nhóm (thêm mới, xóa, sửa,…)
– Deleted Groups (Nhóm đã xóa): Danh sách nhóm đã bị xóa khỏi hệ thống. Nhóm bị xóa trong 30 ngày có thể phục hồi tại đây.
– Share Mailbox (Hộp thư chung): đây là tính năng để bạn có thể tạo các hộp thư chung cho công ty, các phòng ban,…

   
  c. Roles (Vai trò)
– Danh sách các Vai trò bạn có thể cấp cho các người dùng và bạn có thể cấp tại đây. (Lưu ý: Vai trò quản trị mang tới cho người dùng quyền xem dữ liệu và hoàn tất tác vụ trong trung tâm quản trị. Chỉ cấp cho người dùng quyền truy nhập họ cần bằng cách gán vai trò có quyền tối thiểu.)


  d. Billing (Thanh toán)
– Licenses (Giấy phép): Danh sách các giấy phép bạn đang có, bạn có thể kiểm tra tổng số lượng giấy phép, số giấy phép còn lại,…


  e. Setting (Thiết đặt)
– Domains (Miền): Bạn có thể custom domain tại đây.
– Setting (Cài đặt): Bạn có thể cài đặt các dịch vụ, chế độ bảo mật và quyền riêng tư, cấu hình hồ sơ tổ chức,…


  f. Admin center (Trung tâm quản trị)
– Security & Compliance: Bạn có thể cấu hình bảo mật và các tuân thủ trong hệ thống tại đây.
– SharePoint: Bạn có thể cấu hình các thiết đặt cho SharePoint tại đây.
– Teams: Bạn có thể cấu hình các thiết đặt cho Teams tại đây.