Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào ứng dụng Outlook trên máy MAC

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail vào ứng dụng Outlook trên máy MAC

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook sau đó chọn vào Tools

Bước 2: Bạn chọn Accounts

Bước 3: Bạn chọn Add Email Accounts

Bước 5: Nhập địa chỉ mail của bạn và chọn Continue

Bước 6: Chọn Choose the Provider

Bước 7: Chọn IMAP/POP

Bước 8: Nhập thông tin máy chủ Email và cổng gửi nhận mail

Thông tin máy chủ Email khi cấu hình sẽ là

 Incoming mail server: proXX.emailserver.vn

 Outgoing mail server: proXX.emailserver.vn

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Hoặc

 Incoming mail server: svXXdXXX.emailserver.vn

 Outgoing mail server: svXXdXXX.emailserver.vn

(XX và XXX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email 4B v2)

Chúc bạn thao tác thành công