Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Trong kho phần mềm chính thức của CentOS 7 thì PHP 5.4 đã cũ và không còn được các nhà phát triển hỗ trợ, duy trì và cập nhật bản vá lỗi.

Để hỗ trợ cho những tính năng mới cũng như tăng cường khả năng bảo mật, bạn cần phiên bản PHP mới hơn trên hệ thống CentOS 7.

Hiện tại, PHP 7.3 là phiên bản được phát hành mới nhất của PHP. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phiên bản PHP 7.x (bao gồm 7.0, 7.1, 7.2 và 7.3) lên hệ thống CentOS & Redhat 7.

Cài đặt PHP 7 trên CentOS

Để cài đặt PHP 7, bạn cần cài đặt và kích hoạt EPEL và Remi repository trên hệ thống CentOS 7 bằng câu lệnh sau:

  • Cài đặt EPEL

# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  • Cài đặt Remi

# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Server của bạn đã được thiết lập để cài đặt PHP từ yum repository. Sử dụng một trong những lệnh bên dưới để cài đặt PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 hoặc PHP 7.3:

## Install PHP 7.3 
# yum --enablerepo=remi-php73 install php

## Install PHP 7.2 
# yum --enablerepo=remi-php72 install php

## Install PHP 7.1 
# yum --enablerepo=remi-php71 install php

## Install PHP 7.0 
# yum --enablerepo=remi-php70 install php

Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, để kiểm tra lại thông tin phiên bản PHP đang được kích hoạt lên server, bạn sử dụng lệnh:

# php -v

Cài đặt PHP Modules

Sau khi cài đặt một phiên bản PHP 7.x trên server, để cài đặt thêm một số PHP modules cần thiết cho các ứng dụng, bạn sử dụng lệnh bên dưới:

### For PHP 7.3
yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.2
yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1
yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt 

### For PHP 7.0
yum --enablerepo=remi-php70 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tìm những PHP modules khác có sẵn trong yum repository đã được cấu hình:

# yum --enablerepo=remi-php73 search php | grep php73 [For PHP 7.3]

Chúc bạn thành công!