Hướng dẫn cài plugin cho Let’s Encrypt cho Plesk

Đánh giá bài viết

1. Hướng dẫn cài plusgin cho Let’s Encrypt cho Plesk

 

Truy cập với quyền admin vào Plesk vào mục Tools & Settings chọn Updates and Upgrades

vào mục Add/Remove Components

 

Chọn mục Plesk extensions chọn Let’s Encrypt (install)

chọn Continue để cài đặt.

Chọn mục Plesk extensions chọn Let’s Encrypt (install)

Chọn Continue để cài đặt.

 

2. Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt cho hosting

Truy cập vào hosting Plesk vào mục Let’s Encrypt

chọn

 

Kiểm tra trong mục SSL/TLS Certificates

Tagged: