Hướng dẫn cấu hình chính sách và cài đặt cuộc họp trực tuyến trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

1. Meeting policies (Chính sách cuộc họp)

Chính sách cuộc họp được sử dụng để kiểm soát những tính năng có sẵn cho người dùng khi họ tham gia cuộc họp trên Microsoft Teams. Bạn có thể sử dụng chính sách Chung được mặc định cho tất cả các người dùng hoặc tạo một Chính sách riêng cho một hoặc một nhóm người dùng.

  • Tạo mới Chính sách cuộc họp:
  • Chỉnh sửa Chính sách cuộc họp:
  • Gán người dùng vào chính sách:

2. Meeting settings (Cài đặt cuộc họp)

Cài đặt cuộc họp được dùng để kiểm soát xem những người ẩn danh có thể tham gia cuộc họp Teams hay không, lời mời cuộc họp bao gồm những gì và nếu muốn, bạn có thể bật Chất lượng Dịch vụ (QoS) và đặt cổng cho lưu lượng truy nhập trong thời gian thực. Các cài đặt này được dùng cho mọi cuộc họp Teams mà mọi người lên lịch trong tổ chức của bạn.