Hướng dẫn cấu hình sử dụng Email 4B (Email for Business)

Để sử dụng được một hệ thống mail, tên miền của bạn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các bản ghi DNS mà nhà cung cấp đề ra. Để sử dụng được Email 4B (Email for Business) tại Mắt Bão, bạn cần phải cấu hình tên miền về các bản ghi DNS sau đây :

NameTypeTTLValue
mailCNAME3600svxxdyy.emailserver.vn.
webmailCNAME3600svxxdyy.emailserver.vn.
@TXT3600“v=spf1 mx include:emailserver.vn include:spf.protection.outlook.com -all”
autodiscoverCNAME3600mail.domain.tld.
autoconfigCNAME3600mail.domain.tld.
_autodiscover._tcpSRV36000 0 443 mail.domain.tld.
_mdpgp._domainkeyTXT3600“v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDc41yZ/MngqXh6sFpERAIxQh+fZlECZJCkJzt90DfjQHaRdomgFFdpF9jpT08GvNF6L8+UNRCMTV+hIQUWfGl+w6uNiVRJaXR8k43lANasPO5+iDJfBzUzotZXQELC+WpyYJ8nIYOtlxuTcL9N/x+cXN4csKy7FRW0uKn+OA81gQIDAQAB”
@MX36000 xxx.mail.protection.outlook.com.

Chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của Mắt Bão.


28/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.