Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên Outlook 2013/2016 tới MDaemon Server qua giao thức ActiveSync

Trần Thế Vinh 2 phút đọc

Đối với dịch vụ Email4B, bạn cần phải cài đặt email vào phần mềm Outlook theo giao thức ActiveSync để được đồng bộ hóa dữ liệu email, lịch, danh bạ,…

Do 2 phiên bản Outlook 2013 và 2016 không có nhiều điểm khác nhau, nên bạn có thể cấu hình theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1:

  • Phần dành cho người sử dụng lần đầu tiên cấu hình địa chỉ email vào phần mềm Outlook 2013/2016

                            – Mở phần mềm Outlook 2013/2016, chọn Next

  • Phần dành cho người đã và đang sử dụng tài khoản email trên phần mềm Outlook 2013/2016

                            – Chọn File > Add account

Bước 2: Tiếp tục chọn Next

Bước 3: Chọn Manual setup or additional server typesBước 4: Chọn Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service

Bước 5: Điền thông tin vào các ô trống, sau đó chọn Next

  • Your name: tên hiển thị
  • E-mail Address: địa chỉ email đang được cài đặt
  • Mail server: mail.domain.ltd (domain.ltd = tên miền của bạn) hoặc svXXdXX.emailserver.vn (Thông số XX sẽ được cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ Email4B)
  • User Name: địa chỉ email đang được cài đặt
  • Password: Mật khẩu

Bước 6: Hình ảnh thông báo đã kết nối thành công đến máy chủ email sử dụng giao thức Exchange ActiveSync. Chọn Close > Finish để kết thúc.