Hướng dẫn đính kèm file trên Outlook 2013, 2016

Đánh giá bài viết

Khi soạn thảo Email cần đính kèm tệp tin, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn thao tác như sau:

Leave A Comment?