Hướng dẫn Quản lý Nhóm và Cấu hình chính sách Nhóm trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 2 phút đọc

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/


1.  Mange teams (Quản lý nhóm): Bạn có thể tạo mới Nhóm, chỉnh sửa thông tin Nhóm, thiết đặt các quyền trong cuộc trò chuyện và kênh.

  • Thêm nhóm mới:
  • Chỉnh sửa nhóm:

2. Teams polices (Chính sách nhóm): Chính sách nhóm được sử dụng để kiểm soát những cài đặt hoặc tính năng sẵn có cho người dùng khi họ đang sử dụng các nhóm và kênh. Bạn có thể sử dụng chính sách Chung được mặc định cho tất cả các người dùng hoặc tạo một Chính sách riêng cho một hoặc một nhóm người dùng.

  • Tạo mới Chính sách nhóm:
    • Khám phá các nhóm riêng tư: Nếu bật chức năng này, người dùng có thể tìm kiếm các nhóm riêng tư và có thể yêu cầu được tham gia vào các nhóm đó.
    • Tạo kênh riêng: Nếu bật chức năng này người dùng có thể tự tạo mới kênh riêng tư.
  •  Gán người dùng vào chính sách nhóm: