Hướng dẫn sử dụng chức năng Manage Suspension trên cPanel

I. Giới thiệu
Chức năng Manage Suspension cho phép người quản trị email quản lý việc đăng nhập, gửi và nhận mail của user.
Thao tác để hiển thị tính năng này như sau:


Bước 1: Đăng nhập quản trị dịch vụ email
Bước 2: Chọn “Tài khoản Email” (Email Accounts)
Bước 3: Chọn thẻ “Tài Khoản Email”

 

II. Hướng dẫn sử dụng


  1. Log in
– Allow: Cho phép đăng nhập
– Suspend: Không cho phép đăng nhập
      2. Receive
– Allow: Cho phép nhận mail
– Suspend: Không cho phép nhận mail
   3. Send
– Allow: Cho phép gửi mail
– Suspend: Chỉ cho phép gửi mail nội bộ, không cho phép gửi mail ra ngoài.
– Hold: Không cho phép gửi mail. Khi user gửi ra sẽ nhận được email báo lỗi gửi không thành công >> Lá thư này sẽ ở trạng thái Queue (kẹt trên hàng chờ). Các lá mail này sẽ không thể gửi đi được nữa.

Tagged: