Hướng dẫn sử dụng cơ bản tính năng quản trị General – Email 4B v2

Phạm Hoàng Hà 5 phút đọc

Giới Thiệu:

Bài viết này Mắt Bão xin hướng dẫn bạn sử dụng tính năng General trên giao diện Domain Settings

Hướng dẫn sử dụng:

Giao diện chức năng General (Tính năng chung) như sau:

+Thẻ Webmail Login: điều chỉnh được giao diện webmail

Image for Login Screen: Tại đây bạn có thể duyệt hình tải file ảnh logo của Công Ty lên trang login webmail. 

Custom Login Text: Điều chỉnh dòng chữ chào mừng khi login webmail. 

Sau khi điều chỉnh các cấu hình giao diện Login Webmail chúng ta có thể xem trước giao diện Login Webmail bằng cách nhấn vào nút PREVIEW LOGIN 

Video hướng dẫn thay đổi Logo giao điện đăng nhập Webmail:

+Thẻ Email Signing: Điều chỉnh bản ghi DKIM 

Bản ghi DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một cách khác để xác thực e-mail. Phương pháp này sử dụng thông tin về tên miền được xuất bản bởi chủ sở hữu tên miền. Thông tin đó cho phép máy chủ nhận được xác minh nếu thông điệp email được gửi bởi chủ sở hữu hợp pháp của tên miền đó.

+Thẻ Attachments: 

Incoming Extension Blacklist: Danh sách này cho phép bạn giới hạn các loại tệp có thể được đính kèm vào email được gửi đến người dùng trên miền của bạn. Ví dụ: nhiều quản trị viên email sẽ không cho phép các tệp thực thi (EXE) vì chúng có thể gây ra sự cố trên máy chủ thư. Để thêm loại tệp trong danh sách đen, chỉ cần nhập vào phần mở rộng tệp, mỗi loại trên mỗi dòng. (Ví dụ: .exe hoặc EXE)

Outgoing Extension Blacklist: Danh sách này cho phép bạn giới hạn các loại tệp mà người dùng trên miền của bạn được phép gửi ra khỏi máy chủ thư. Ví dụ: nhiều quản trị viên email sẽ không cho phép các tệp bó (BAT) vì chúng có thể gây ra sự cố trên máy chủ thư của người nhận. Để thêm loại tệp trong danh sách đen, chỉ cần nhập vào phần mở rộng tệp, mỗi loại trên mỗi dòng. (Ví dụ: .bat hoặc BAT)

+Thẻ Mailing Lists: 

Bounces Before Removal: The number of times a message to a specific subscriber may bounce before the subscriber is automatically removed from the mailing list.  

(Số lần tin nhắn đến một thuê bao cụ thể có thể bị trả lại trước khi thuê bao tự động bị xóa khỏi danh sách gửi thư.) 

+ Thẻ User Options (Enterprise Only): 

Allow users to opt out of Global Address List: Bằng cách chuyển thanh trượt sang phải, mọi địa chỉ mail bí danh đã được tạo sẽ xuất hiện dưới dạng liên hệ trong Global Address List (Danh sách Địa chỉ Toàn cầu). Theo mặc định, điều này được bật, nhưng Quản trị viên tên miền có thể muốn loại trừ bí danh xuất hiện trong Global Address List, vì chúng có thể được sử dụng để gửi email cho khách hàng hoặc đến các liên hệ quan trọng.

Show calendar availability for all users in domain: Cài đặt này được bật theo mặc định và cho phép SmarterMail cảnh báo người dùng về bất kỳ xung đột lịch trình nào khi thêm thành viên của Danh sách địa chỉ toàn cầu làm người tham dự trong cuộc hẹn theo lịch. Ngoài ra, điều này cho phép người dùng xem cửa sổ Sẵn có để xem lại thời gian mà người tham dự của họ rảnh / bận. Khi bị tắt, thông tin lập lịch của người dùng tên miền sẽ không được hiển thị trong cửa sổ cuộc hẹn.

Sau khi hoàn thành các bước trên Quý Khách có thể tham khảo video dưới đây:

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email 4B v2 tại Mắt Bão.