Hướng dẫn sử dụng tính năng người dùng trên trang ID.MATBAO.NET

Nếu bạn không muốn cung cấp tài khoản đăng nhập ID chính của bạn cho người khác, chức năng NGƯỜI DÙNG mục đích giúp bạn tạo thêm tài khoản con đăng nhập trang ID.MATBAO.NET với chức năng “kỹ thuật” hoặc “thanh toán” được tách riêng tùy theo phân quyền của bạn cho người dùng đó.

Đăng nhập trang ID.MATBAO.NET, thực hiện tạo “Người dùng” theo hướng dẫn lần lượt như sau:

Sau khi tạo hoàn tất, cung cấp thông tin đăng nhập cho người dùng như sau:

  • Link đăng nhập: https://id.matbao.net
  • ID đăng nhập: MBSxxxxxx (hiển thị trước tên người dùng sau khi tạo).
  • Password: người tạo đặt trong quá trình tạo thêm người dùng.

Chúc bạn thành công !!!


27/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan