Hướng dẫn tăng giới hạn upload Phpmyadmin

Thông thường, phpMyAdmin giới hạn dung lượng file tải lên để import database là 64MB. Nếu bạn có file sql lớn hơn dung lượng này, việc import sẽ thất bại.

Để tăng dung lượng upload, bạn thực hiện các bước sau:

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini)
Path => /usr/local/php55/libLoaded
Configuration File => /usr/local/php55/lib/php.ini

– Dùng trình soạn thảo văn bản để sửa file php.ini này, ở ví dụ này dùng Vim

vim /usr/local/php55/lib/php.ini

– Tìm dòng upload_max_filesize và post_max_size, thay đổi giá trị mặc định thành con số bạn muốn

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

Bấm nút i trên bàn phím để vào Insert mode, sau đó chỉnh sửa thông số, ở ví dụ này chọn 200M

upload_max_filesize = 200M
post_max_size = 200M

Bấm Esc, gõ như bên dưới để thoát ra và lưu thay đổi vào file php.ini

:wq

– Khởi động lại httpd

/etc/init.d/httpd restart