Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau Remote vào server với quyền Administrator:1. Trong cửa sổ Dashboard của Server Manager >>> Tools >>> Internet Information Services (IIS) Manager

2. Trong cửa sổ Connections, chọn tên máy chủ.

3. Trong cửa sổ HOME >>> double-click Server Certificates.

Image

4. Tiếp theo tại cửa sổ Actions >>> Create Certificate Request.

Image

5. Tại màn hình Distinguished Name Properties, nhập vào các thông tin sau đây:

  • Common name: điền vào tên miền chính của chứng chỉ số.
  • Organization: điền tên tổ chức, công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép ĐKKD (nếu có).
  • Organization Unit: điền tên đơn vị tổ chức.
  • City or Locality: điền tên thành phố.
  • State or Province: điền tên tỉnh/thành phố.
  • Country code: điền tên nước (chỉ 2 ký tự).
Image

6. Tiếp theo Cryptographic Service Provider Properties, chúng tôi khuyến khích các bạn giữ nguyên chọn lựa Microsoft RSA SChannel và điều chỉnh Bit length = 2048 hoặc cao hơn.

Image

7. Chọn đường dẫn và tên file để lưu trữ CSR.

Image

8. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau:

Symantec CryptoReport

SSLShopper CSR Decoder

CSR Decoder

9. Gửi tập tin CSR này cho Mắt Bão để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.