Hướng dẫn tạo tài khoản Email (EMAIL4B)

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 2 phút đọc

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ mail, bạn cần phải khởi tạo tài khoản email.

Bạn có thể thực hiện cách lập email nhanh chóng với các bước sau đây:

Bước 1:

Bạn đăng nhập vào trang admin với đường dẫn http://mail.domain.tld:1000 (với domain.tld là tên miền mà bạn đang ký sử dụng dịch vụ mail tại Mắt Bão) hoặc https://svXXdXX.emailserver.vn:444/ (với svXXdXX là 2 số cuối địa chỉ IP của máy chủ sẽ được cung cấp khi đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão)

Bước 2:

Bạn chọn vào mục Account và chọn New

Bước 3:

Bạn chọn trạng thái của địa chỉ mail tại mục Account Status và nhập vào các thông tin bắt buộc tại mục Account Detail từ mục 1 đến mục 4 (Chi tiết vui lòng xem hình ảnh bên dưới)

Sau khi chọn và nhập vào các thông tin bắt buộc, bạn chọ APPLY để hoàn tất.

Như vậy là bạn đã hoàn tất các bước khởi tạo địa chỉ email. Để bắt đầu sử dụng mail, bạn thực hiện đăng nhập vào webmail với đường dẫn http://mail.domain.tld (với domain.tld là tên miền mà bạn đăng ký sử dụng dịch vụ email cho doanh nghiệp tại Mắt Bão, trong bài hướng dẫn này là matbao.wiki) hoặc https://svXXdXX.emailserver.vn (với svXXdXX là 2 số cuối địa chỉ IP của máy chủ sẽ được cung cấp khi đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão, trong bài hướng dẫn này là sv48d188.emailserver.vn).