Hướng dẫn thay đổi các thông số PHP trên VestaCP

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Để điều chỉnh thông số php.ini trong VestaCP. bạn cần đăng nhập vào VestaCP với quyền admin

Tại trang quản trị chọn tab SERVER, tại dòng httpd chọn CONFIGURE

Chọn CONFIGURE PHP.INI

Tại đây bạn có thể điều chỉnh những thông số cơ bản như

post_max_size

upload_max_filesize

memory_limit

Để điều chỉnh một số thông số khác bạn chọn AVANCED OPTIONS

Sau khi điều chỉnh thông số bạn chọn save để lưu cấu hình và kiểm tra lại. Chúc bạn thành công