Khắc phục lỗi “Unable to read the license file” trên DirectAdmin

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Trong quá trình cài đặt DirectAdmin, bạn có thể gặp phải lỗi: Unable to read the license fileVậy mình giải quyết nó như thế nào?

  • Bạn get lại file license từ directadmin, trong dòng lệnh dưới: xxxx là license ID, yyyy la customer ID
#wget –no-check-certificate "https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=xxxx&uid=yyyy" -O /usr/local/directadmin/conf/license.key
/usr/local/directadmin/conf/license.key saved
  • Khởi động lại DirectAdmin
# service directadmin start
  • Kiểm tra lại DirectAdmin xem hoạt động chưa
#./usr/local/directadmin/directadmin
Address already in use