Kích thước tối đa URL trong HTTP GET Request

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Không biết các bạn có từng đặt cầu hỏi về maximum url length get method chưa nhỉ?

Thật sự mà nói vẫn chưa có quy tắc cụ thể để trả lời chính xác kích thước tối đa URL trong HTTP GET Request là bao nhiêu! Vì giới hạn này được áp đặt bởi các trình duyệt khác nhau và các máy chủ tương ứng. Các giới hạn này phải được xem xét chung trong khi đi qua chuỗi truy vấn thông qua tại URL trong bất kỳ HTTP Requests. Nếu kích thước URL vượt quá giới hạn kích thước URL áp đặt bởi các trình duyệt tương ứng , request sẽ không được truyền đến máy chủ.

Bạn có thể tham khảo các giới hạn và thông tin cơ bản khác liên quan đến các yêu cầu HTTP GET như sau :

1