Kiểm tra log truy cập – LOGIN HISTORY DirectAdmin

Bước 1 : Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account”  → “Login History

Bước 2 : Xem thông tin History login


28/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.