Kiểm tra log truy cập – LOGIN HISTORY DirectAdmin

Bước 1 : Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account”  → “Login History

Bước 2 : Xem thông tin History login

Leave A Comment?