Một số câu lệnh xử lý lỗi trên Kloxo

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Các thông cài đặt trong kloxo (phiên bản PHP, MySQL, mail….)

sh /script/sysinfo

Restart lại tất cả service của kloxo

sh /script/restart-services

sh /script/restart-all

Restart lại Service httpd hoặc nginx , control kloxo

/etc/init.d/named restart

/etc/init.d/httpd restart

/etc/init.d/nginx restart

/etc/init.d/php-fpm restart

/etc/init.d/mysqld restart

/etc/init.d/kloxo restart

Sửa các lỗi của web, php, dns, mail..

sh /script/fixweb

sh /script/fixphp

sh /script/fixdns

sh /script/fixwebmail

sh /script/fixmail

sh /script/fixvpop

Sửa tất cả các lỗi

sh /script/fix-all

Sửa lỗi về phân quyền

sh /script/fix-chownchmod

Cấu hình repair , optimize MySQL

sh /script/mysql-optimize –select=repair

sh /script/mysql-optimize –select=optimize

Thiết đặt password cho mysql, root

sh /script/reset-mysql-root-password <newpassword>

Thiết đặt password admin đăng nhập

sh /script/resetpassword master <newpassword>

Dọn dẹp các phần mềm bị ảnh hưởng, đặc biệt là sau khi cập nhật kloxo-mr

sh /script/cleanup

Update phiên bản Kloxo

/script/upcp -y

Khi khắc phục lỗi sẽ chạy một số lệnh sau:

sh /script/upcp -y

sh /script/cleanup

sh /script/fix all