Phân biệt giữa tab Files trong Chat và trong Teams trên Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 2 phút đọc

1. Tab Files trong Chat

Các files được chia sẻ trong mục Chat được lưu trữ trên OneDrive cá nhân của người chia sẻ.

Người chia sẻ có thể thiết lập quyền xem/sửa các files được chia sẻ trên OneDrive.

Nếu files được chia sẻ trong một nhóm Chat, nếu người chia sẻ rời khỏi nhóm Chat này, thì các thành viên còn lại sẽ không còn quyền truy cập vào các files đã được chia sẻ trước đó nữa.

  • Chia sẻ files trong Chat:

  • Tìm kiếm và thiết lập file được chia sẻ trong mục Chat trên OneDrive:

Các files chia sẻ được tải lên trực tiếp từ máy tính sẽ được lưu trữ trong thư mục Microsoft Teams Chat Files.

Thiết lập quyền xem/sửa các files được chia sẻ:

2. Tab Files trong Teams

Các files được chia sẻ trong mục Teams được lưu trữ trên SharePoint và mỗi Teams khi được tạo ra sẽ có 1 SharePoint tương ứng được khởi tạo.

Người quản lý (Owners) được toàn quyền trên SharePoint của Teams quản lý, Thành viên (Members) được quyền chỉnh sửa các files được chia sẻ, Khách (Visitor) được quyền xem các file được chia sẻ.

Nếu files được chia sẻ trong Teams, nếu người chia sẻ rời khỏi Teams này, thì các thành viên còn lại vẫn có quyền truy cập vào các files đã được chia sẻ trước đó.

  • Chia sẻ files trong Teams:

– New: Tạo mới các Folder, các file Office.

– Upload: Tải lên các file chia sẻ.

– Sync: Đồng bộ SharePoint về máy tính.

  • Tìm kiếm và thiết lập file được chia sẻ trong mục Teams trên SharePoint:

Thiết lập quyền thao tác các files được chia sẻ: Chỉ Người quản lý (Owners) mới thiết lập được.