POP3, SMTP, IMAP là gì? Danh sách Port POP3 và SMTP Port trên Email Server

POP3 là gì và Ports POP3 là gì?

POP3  là viết tắt của Post Office Protocol version 3 là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. POP3 được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua ứng dụng email client như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail…

POP3 là gì

POP3 là gì

Thông  thường, email client sẽ có tùy chọn bạn có muốn giữ mail trên server sau khi tải về hay không. Nếu bạn đang truy cập một tài khoản bằng nhiều thiết, chúng tôi khuyên là nên chọn giữ lại bản copy trên server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1.

Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều, có nghĩa là email được “kéo” từ email server từ xa xuống email client.

Mặc đình, port POP3 là:

  • Port 110 – port không mã hóa
  • Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S

IMAP là gì và IMAP ports là gì?

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol, là giao thức chuẩn Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP. Giống như POP3, IMAP cũng  được dùng để kéo email về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server.

imap là gì

imap là gì

Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3.

Port IMAP mặc định:

  • Port 143 – port không mã hóa
  • Port 993 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là IMAPS

SMTP là gì và SMTP Port là bao nhiêu?

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol hay giao thức truyền tải thư tín đơn giản là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet. SMTP được dùng để liên lạc với server từ xa và gửi email từ mail client tới mail server và sau đó được gửi đến server mail của email nhận. Quá trình này được điều khiển bởi Mail Transfer Agent (MTA) trên email server của bạn. Cũng vậy, SMTP chỉ được dùng cho mục đích gửi email.

SMTP là gì

SMTP là gì

SMTP ports:

  • Port 25 – port không mã hóa
  • Port 465 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là SMTPS

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server thông dụng

Default Ports:

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)Non-EncryptedAUTH25 (or 587)
Secure (TLS)StartTLS587
Secure (SSL)SSL465
POP3 Server (Incoming Messages)Non-EncryptedAUTH110
Secure (SSL)SSL995

Google Mail – Gmail Port

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.gmail.comSSL465
smtp.gmail.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.gmail.comSSL995
Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings.
Login to your account and enable POP3.

 

Port Outlook.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.live.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.live.comSSL995

 

Port Yahoo Mail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.comSSL995

 

Yahoo Mail Plus

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)plus.smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)plus.pop.mail.yahoo.comSSL995

 

Yahoo UK

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.co.ukSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.co.ukSSL995

 

Yahoo Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.comSSL995

 

Yahoo AU/NZ

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.com.auSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.com.auSSL995

 

Port Mail O2

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.o2.ie25
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.o2.ie110

 

Port Mail O2.uk

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.o2.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.o2.co.uk110

 

Port Mail AT&T

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.att.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.att.yahoo.comSSL995

 

NTL @ntlworld.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.ntlworld.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.ntlworld.comSSL995

 

BT Connect

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)pop3.btconnect.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btconnect.com110

 

BT Openworld

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.btopenworld.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btopenworld.com110

 

BT Internet

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.btinternet.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btinternet.com110

 

Orange

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.orange.net25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.orange.net110

 

Orange.uk

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.orange.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.orange.co.uk110

 

Wanadoo UK

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.wanadoo.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.wanadoo.co.uk110

 

Port Hotmail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.live.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.live.comSSL995

 

O2 Online Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.o2online.de25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.o2online.de110

 

T-Online Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)securesmtp.t-online.deStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)securepop.t-online.deSSL995

 

1&1 (1and1)

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.1and1.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.1and1.comSSL995

 

1&1 Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.1und1.deStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.1und1.deSSL995

 

Comcast

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.comcast.net587
POP3 Server (Incoming Messages)mail.comcast.net110

 

Verizon

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)outgoing.verizon.netSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)incoming.verizon.netSSL995

 

Verizon (Yahoo hosted)

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)outgoing.yahoo.verizon.net587
POP3 Server (Incoming Messages)incoming.yahoo.verizon.net110

 

zoho Mail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.zoho.comSSL465
IMAP Server (Incoming Messages)pop.zoho.comSSL995

 

Mail.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.comSSL465
IMAP Server (Incoming Messages)pop.mail.comSSL995

POP3 là gì và Ports POP3 là gì?

POP3 là viết tắt của Post Office Protocol version 3 là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. POP3 được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua ứng dụng email client như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail…

IMAP là gì và IMAP ports là gì?

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol, là giao thức chuẩn Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP. Giống như POP3, IMAP cũng được dùng để kéo email về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server.

SMTP là gì và SMTP Port là bao nhiêu?

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol hay giao thức truyền tải thư tín đơn giản là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet. SMTP được dùng để liên lạc với server từ xa và gửi email từ mail client tới mail server và sau đó được gửi đến server mail của email nhận. Quá trình này được điều khiển bởi Mail Transfer Agent (MTA) trên email server của bạn. Cũng vậy, SMTP chỉ được dùng cho mục đích gửi email.

Mặc đình, port POP3 là:

  • Port 110 – port không mã hóa
  • Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server thông dụng

Danh sách Default Ports, Gmail Port... mời bạn xem chi tiết trong bài viết.