Hướng dẫn tạo Share Mailbox, thêm thành viên vào Mail

Nguyễn Thành Luân 3 phút đọc

Thật dễ dàng để tạo các hộp thư chung để một nhóm người có thể theo dõi và gửi email từ một địa chỉ email chung, như admin@matbaonet.onmicrosoft.com. Khi một người trong nhóm trả lời thư được gửi đến hộp thư dùng chung, email dường như đến từ hộp thư chung, không phải từ người dùng cá nhân.

Các hộp thư chia sẻ bao gồm một lịch được chia sẻ! Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ như sử dụng lịch được chia sẻ như là một nơi để mọi người tham gia vào cuộc hẹn của họ. Ví dụ: nếu bạn có 3 người thực hiện các lượt truy cập của khách hàng, tất cả đều có thể sử dụng lịch được chia sẻ để nhập các cuộc hẹn. Đây là một cách dễ dàng để giữ mọi người thông báo nơi mọi người.

Tạo hộp thư dùng chung và thêm thành viên

Bước 1: Trong trung tâm quản trị viên Microsoft 365, hãy chọn Groups > Nhấp vào Share Mailbox để đi đến hộp thư chung trong trung tâm quản trị.

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên toàn cầu của Microsoft 365 hoặc tài khoản quản trị Exchange. Nếu bạn nhận được thông báo “You don’t have permission to access this page or perform this action “ thì bạn không phải là quản trị viên Microsoft 365. Tìm quản trị viên trong doanh nghiệp của bạn.

Bước 2: Trên trang Add a mailbox, nhập tên cho hộp thư dùng chung. Sau đó trình wizard chọn địa chỉ email, nhưng bạn có thể chỉnh sửa nó.

Bước 3 : Nhấp Add. Có thể mất vài phút trước khi bạn có thể thêm thành viên.

Bước 4: Trong Next Step, chọn Add members to this mailbox . Thành viên là những người có thể xem thư đến đến hộp thư chung này và các thư trả lời

Bước 5 : Chọn nút +Add members . Đặt dấu kiểm bên cạnh những người bạn muốn sử dụng hộp thư chung này và nhấp vào Save.

Bước 6 : Chọn Close. Bạn đã hoàn tất! Bạn có một hộp thư dùng chung và nó bao gồm một lịch chia sẻ. Bây giờ hãy tiếp tục bước tiếp theo: cho phép mọi người xem email Đã gửi.

Cho phép mọi người xem email Đã gửi (các thư Reply)

Theo mặc định, tin nhắn được gửi từ hộp thư dùng chung không được lưu vào thư mục Đã gửi Tìm kiếm của hộp thư dùng chung. Thay vào đó, chúng được lưu vào thư mục Sent Items của người gửi tin nhắn. Nếu bạn muốn cho phép mọi người xem email Đã gửi, trong trung tâm quản trị viên Microsoft 365, chỉnh sửa cài đặt hộp thư chung và chọn Sent items > Edit.