Sử dụng Zend Framework với Cloud Hosting

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Zend Framework là một bộ thư viện, không phải một Extension của Apache/PHP. Vì vậy bạn có thể sử dụng nếu muốn mà không cần sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Cloud Hosting.

Zend Framework cài đặt sẵn
Thông thường, Zend được cài đặt sẵn trên Server Cloud Hosting, trong mã nguồn bạn chỉ cần khai báo ở đầu trang:

require_once ‘Zend/Loader.php’;

Tự tải lên thư viện Zend
Một số mã nguồn yêu cầu Zend đúng phiên bản nào đó, hoặc nó không hoạt động được đối với phiên bản cài đặt sẵn trên máy chủ Cloud Hosting. Lúc này, bạn có thể tự upload Zend lên máy chủ Cloud Hosting. Tuy nhiên, sử dụng được Zend Framework trên máy chủ Cloud Hosting vẫn là phương án tối ưu hơn, nhanh, tiết kiệm bộ nhớ hơn.

Để làm việc này, bạn chỉ cần download Zend tại địa chỉ: http://www.zend.com/community/downloads download.

Hãy nhớ rằng, bạn vẫn phải khai báo Zend ở đầu trang, và chỉ nên khai báo đúng những thành phần cần dùng, ví dụ:

<?php
require_once ‘Zend/Pdf.php’;

/* create a new pdf document */
$pdf = new Zend_Pdf();

/* create a page */
$page = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);

/* setup font */
$font = Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);

/* write text to page */
$page->setFont($font, 48);
$page->drawText(‘Hello, World!’, 250, 500);

/* add page to document */
$pdf->pages[] = $page;

/* save pdf */
$pdf->save(‘hello.pdf’);
?>