Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk

Đánh giá bài viết

Để quản lý thông tin tài khoản FTP trên hosting – Plesk bạn vui lòng tham khảo các bước sau:

 

1/ Tạo tài khoản FTP:

+Truy cập vào hosting – Plesk > tại bảng ứng dụng của hosting bạn vui lòng truy cập chức năng “FTP Access” như hình sau:

+Sau đó chọn nút “Add an FTP Account” như hình sau:

+Sau đó điền các thông tin sau:

 

*Tại mục General bao gồm các mục:

>FTP account name: tên tài khoản

>Home directory: đường dẫn thư mục được quyền thao tác

>New password: mật khẩu cho tài khoản

>Confirm password: lặp lại mật khẩu cho tài khoản

***bạn có thể dùng nút “Generate” để tạo mật khẩu tự động.

 

*Tại mục Permissions bạn vui lòng tích chọn vào 2 mục:

>Read permission

>Write permission

+ Sau đó chọn nút “OK” để hoàn tất.

 

2/ Thay đổi thông tin FTP:

+ Vẫn tại ứng dụng “FTP Access” bạn vui lòng quan sát các tài khoản FTP có sẵn như hình sau:

+ bạn vui lòng click chọn vào tài khoản cần thay đổi.

+ Và thay đổi lại các thông tin:

>Home directory: đường dẫn thư mục được quyền thao tác

>New password: mật khẩu cho tài khoản

>Confirm password: lặp lại mật khẩu cho tài khoản

 

Bỏ tích chọn các quyền của tài khoản.

>Read permission

>Write permission

 

+ Và chọn nút “OK” để hoàn tất.

Tagged:

Leave A Comment?