Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Để quản lý thông tin tài khoản FTP trên Hosting Plesk bạn vui lòng tham khảo các bước sau:

Tạo tài khoản FTP

Truy cập vào Hosting Plesk -> Tại bảng điều khiển của hosting bạn vui lòng truy cập chức năng “FTP Access” như hình sau:

Sau đó chọn nút “Add an FTP Account”:


Sau đó điền các thông tin sau:

 • FTP account name: Tên tài khoản FTP.
 • Home directory: đường dẫn thư mục được quyền thao tác.
 • New password: Mật khẩu cho tài khoản FTP.
 • Confirm password: Lặp lại mật khẩu FTP.

(Bạn có thể dùng nút “Generate” để tạo mật khẩu tự động).

Tại mục Permissions bạn vui lòng tích chọn vào 2 mục:

 • Read permission
 • Write permission

Sau đó chọn nút “OK” để hoàn tất.

Thay đổi thông tin FTP

Vẫn tại ứng dụng “FTP Access” bạn vui lòng quan sát các tài khoản FTP có sẵn như hình sau:


Sau đó, bạn vui lòng click vào tài khoản cần thay đổi.

Các thông tin có thể thay đổi lnhư sau:

 • Home directory: Đường dẫn thư mục được quyền thao tác
 • New password: Mật khẩu cho tài khoản FTP.
 • Confirm password: Lặp lại mật khẩu FTP.
 • Bỏ tích chọn các quyền của tài khoản.
  • Read permission
  • Write permission

Và chọn nút “OK” để hoàn tất.