Thiết đặt Chính sách hết hạn mật khẩu

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Chính sách hết hạn mật áp dụng cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn. Bạn có thể thiết đặt số ngày trước khi mật khẩu của người dùng hết hạn (Từ 14 đến 730 ngày) và số ngày trước khi họ được thông báo về việc hết hạn mật khẩu sắp xảy ra (Từ 1 đến 30 ngày). 

Thiết đặt mặc định của hệ thống:

Thiết đặt lại chính sách:

– Tắt Chính sách hết hạn mật khẩu: Bỏ tick chọn tại mục “Đặt để mật khẩu người dùng hết hạn sau một số ngày” như hình => Nhấn Lưu thay đổi.

– Thiết đặt một chính sách khác: “Số ngày trước khi mật khẩu hết hạn” phải nhập trong khoảng từ 14 đến 730 ngày, “Số ngày trước khi người dùng được thông báo về thời gian hết hạn” phải nhập trong khoảng từ 1 đến 30 ngày.