Thiết lập Email Exchange trên Outlook

Đánh giá bài viết

Để cấu hình Email theo giao thức Exchange, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn như sau:

 

Leave A Comment?