[Video Clip] Hướng dẫn chuyển dữ liệu email máy chủ riêng sang Email Office 365

Trong Video Clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển dữ liệu email đang sử dụng ở những hệ thống Email Server của bạn về Email Exchange trong gói dịch vụ Office 365.

Các bạn cần lưu ý những điều như sau:

  • Vì đây là cơ chế đồng bộ IMAP, vì vậy nếu bạn đang sử dụng cơ chế POP3 dưới máy cá nhân và đã xóa dữ liệu trên Mail server, bạn cần đồng bộ ngược dữ liệu này lên Mail server đang sử dụng.
  • Nếu bạn sử dụng email tại Mắt Bão, phần Host Name (tên máy chủ) bạn cần để theo định dạng proxxx.emailserver.vn (nếu chưa biết, bạn hãy yêu cầu bộ phận Kỹ Thuật cung cấp thông qua trang https://id.matbao.net)
  • Trong thiết lập ở hệ thống Microsoft, bạn cần chọn giao thức kết nối với SSL (IMAP port sẽ là 993)
  • Nếu sử dụng Email tại Mắt Bão, bạn có thể cấu hình Domain (tên miền) về hệ thống Mail Exchange trước để tránh thất thoát hoặc không đồng bộ dữ liệu.

Chúc bạn thành công.

Support Team.

Leave A Comment?