apache web server

Apache là gì? TomCat là gì? Hướng dẫn cài đặt chi tiết nhất

Apache là gì? Apache gọi tắt của Apache HTTP Server là một chương trình máy chủ giao tiếp bằng giao thức HTTP và hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành. Ví dụ như Unix, Windows, Linux, Novell Netware và nhiều hệ điều hành khác. Apache đóng một vai trò quan trọng trong quá…