cách hạ phiên bản wordpress cho website

Hướng dẫn Downgrade (hạ cấp) WordPress xuống phiên bản thấp hơn

Tại sao lại cần hạ cấp phiên bản WordPress? Bạn đã từng cập nhật WordPress lên phiên bản mới và sau đó bạn nhận thấy rằng trang web của bạn bắt đầu có một loạt các vấn đề về theme, plugin, xuất bản nội dung… Đừng lo lắng! Đó chỉ là những sự không tương…