notepad++

HTML là gì? Nền tảng lập trình web cho người mới bắt đầu

HTML là gì? HTML viết tắt của Hypertext Markup Language là ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng và cấu trúc lại các thành phần có trong website