Cách thay đổi mật khẩu Admin của Kloxo

Có hai cách để cài đặt lại mật khẩu (reset password) của Kloxo như sau:

1.

/script/resetpassword master [password moi]

 

2.

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/

/usr/bin/lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master [password moi]