Điều kiện cần và đủ để đăng ký .gov.vn là gì?

Nguyễn Thị Bích Vân 20 phút đọc

Tên miền “.gov.vn” đặc biệt chỉ được cấp phát cho các Cơ quan thực hiện công tác Quản lý Nhà nước, do vậy, ý nghĩa của tên miền phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của chủ thể, hoặc tổ chức đăng ký tên miền phải có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan tới tên miền đó. Vậy nguyên tắc cấp phát tên miền “.gov.vn” như thế nào?

Tên miền này chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở Trung Ương và Địa phương. Bắt buộc phải có đầy đủ các hồ sơ gốc theo yêu cầu trước khi tiến hành duyệt cấp phát tên miền.

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:

Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:
  • Quốc hội, Hội Đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp.
  • Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc chính phủ.
  • Các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính Phủ.
  • Các cơ quan, tổ chức được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quyết định ký bởi các cấp có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức nêu trên.
Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các tổ chức khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”;
Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật.

2. Hồ Sơ khi đăng ký

  • Nếu thuộc dạng 1, 2, 3 ở mục Đối tượng được phép đăng ký thì bản khai phải có xác nhận của cơ quan với con dấu có hình Quốc Huy;
  • Nếu con dấu không có hình Quốc Huy, phải có Quyết định thành lập (bản photo công chứng) thể hiện rõ có chức năng quản lý nhà nước ( mục d);
  • Nếu Tên miền không theo tên gọi của tổ chức đăng ký thì Tổ chức đó phải làm công văn giải trình, nêu rõ lý do và mối liên hệ giữa chủ thể và tên miền đăng ký.
  • Ví dụ: Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM đăng ký vksndhcm.gov.vn thì chỉ cần bản khai có con dấu xác minh. Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đăng ký tintuchangngay.gov.vn thì cần bản khai có con dấu xác minh, và công văn giải trình lý do vì sao đăng ký tên miền trên.

Tất cả hồ sơ tên miền “.gov.vn” đều được gởi về cho Trung Tâm internet Việt Nam hỗ trợ thực hiện tiền kiểm và phối hợp xử lý việc tiếp nhận yêu cầu đăng ký. Do vậy, tất cả các tên miền dưới “.gov.vn”, Mắt Bão sẽ thực hiện thu hồ sơ gốc trước khi thực hiện việc đăng ký.