Kiểm tra ứng dụng chiếm RAM trên server Linux ?

Thật sự thì có nhiều cách để xem tiến trình nào sử dụng lượng Ram như thế nào, đơn giản nhất vẫn là top, ps, hoặc script bash shell, python.

 • ps command

          top -n 1 hoặc top -c -> Shift + m

          ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n

 • Bash shell dựa trên tên tiến trình
  #!/bin/bash
  
  {{ps -C $1 -O rss | gawk '{ count ++; sum += $2 }; END {count --; print "Number of processes =",count; print "Memory usage per process =",sum/1024/count, "MB"; print "Total memory usage =", sum/1024, "MB" ;};'
  ./ps.bash httpd
  
  Number of processes = 54
  
  Memory usage per process = 18.3619 MB
  
  Total memory usage = 991.543 MB
 • Hoặc có 1 script python để xác định và sort hỗ trợ trong trường hợp này.

http://www.pixelbeat.org/scripts/ps_mem.py