Tạo bản ghi có nhiều giá trị nhưng cùng Host Name

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 0 phút đọc

Bước 1: Đăng nhập vào id.matbao.net.

Bước 2: Vào mục Tên miền chọn Quản lý tên miền và nhấp vào Tên miền cần thao tác.

Bước 3: Trong mục Quản trị tên miền, nhấp vào tab Bản ghi DNS.

Bước 4: Click vào nút Tạo bản ghi.

Bước 5: Chọn A, TXT, MX hoặc NS từ menu Loại.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-18.png

Bước 6: Chọn Thêm giá trị vào bản ghi này vào bản ghi này và nhập giá trị cần thêm.

Bước 7: Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi mới của bạn.