Cài DirectAdmin gặp lỗi: Unable to read the license file

Trong quá trình cài đặt DirectAdmin, bạn có thể gặp phải lỗi: Unable to read the license file

Vậy mình giải quyết nó như thế nào?

bạn get lại file license từ directadmin, trong dòng lệnh dưới: xxxx là license ID, yyyy la customer ID

#wget –no-check-certificate “https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=xxxx&uid=yyyy” -O /usr/local/directadmin/conf/license.key

/usr/local/directadmin/conf/license.key saved

 

Khởi động lại DirectAdmin

 

# service directadmin start

 

Kiểm tra lại DirectAdmin xem hoạt động chưa

 

#./usr/local/directadmin/directadmin

Address already in use