cloud server windows

Hướng dẫn cài đặt SSL trên IIS

Lưu ý: IIS dưới 8.0 sẽ không hỗ trợ cài đặt SSL cho nhiều domain. Để cài đặt thành công SSL trên IIS 8/8.5/10, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX Bạn có thể Export certificate…