Microsoft

Microsoft Teams – Hướng dẫn mời và Tham Dự vào Live Event

Hướng dẫn mời mọi người tham dự Live Event Để mời mọi người vào một buổi live event do chúng ta tổ chức Bước 1: Từ mục lịch chọn buổi live event đã khởi tạo trước đó. Để kham khảo chi tiết về cách khởi tạo live event các bạn kham khảo tại đây (link)…

Hướng dẫn kiểm tra Nhật ký Email 365 (Log Mail)

Truy cập vào trang https://protection.office.com/ Hoặc truy cập vào trang https://admin.microsoft.com/ => Chọn mục Security 1. Dòng thư => Tìm thư => Bắt đầu tìm 2. Tùy chỉnh thông tin tìm kiếm Lưu ý: Nếu bạn chọn khoảng thời gian vượt quá 10 ngày, bạn sẽ chỉ có thể xem kết quả trong tệp CSV có…